Temple Deities

Home » Temple Deities » Temple Deities » Temple Deities
Average rating  1 2 3 4 5fYou must login to vote
Bala Murugan
Dwara Balahas
16. Dwara Balahas 2.jpg
Vahanas - Annam
Vahanas - Garuda
Vahanas - Nandi
Brahma
Vishnu
Shiva
Ganesha
Saraswathi
Parvati